BJCS จะทำเทนเดอร์หุ้น WG ในราคาเสนอซื้อ 185.44 บาท/หุ้น หวังเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาด

BJCS จะทำเทนเดอร์หุ้น WG ในราคาเสนอซื้อ 185.44 บาท/หุ้น หวังเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาด

BJCS

BJCS – บมจ.ไว้ท์กรุ๊ป (WG) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซึ่งเป็นไปตามหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 จากบริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (“BJCS”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“BJC”) โดย BJC ถือหุ้นใน BJCS ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BJCS

ปัจจุบันโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบด้วย บริษัท บิ๊กซี รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (“BRH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BJC ถือหุ้นในบริษัทฯจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,617,043 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นส่วนที่เหลือในบริษัทฯ รวมเป็นจำนวน 1,232,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.91 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

โดย BJCS มีความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อทำการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาเสนอซื้อ 185.44 บาทต่อหุ้น หรือราคาตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทฯ ตามงบการ เงินงวดล่าสุดของบริษัทฯ

ก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”)

BJCS

อนึ่ง ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุการณ์อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อธุรกิจ ฐานะทรัพย์สิน หรือต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ หรือเหตุอื่นใดซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯจะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จำเป็น)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะทำงานซึ่งประกอบด้วย (1) นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล (2) นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ และ (3) นางสาวนัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริและ/หรือบุคคลที่คณะทำงานมอบหมาย

มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และ/หรือ ดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจาก การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยสะดวกและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียให้ แต่งตั้ง บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

พร้อมกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 31 ก.ค. 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันที่ 3 ก.ค. 2563 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม ในวันที่ 2 ก.ค. 2563

ขอบคุณข่าวจาก ryt9

ข่าวหุ้นสดใหม่ อัพเดตทุกวันที่นี่ tradestock24 ข่าวหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ข่าวเศรษฐกิจ

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox